گذر واج به واژه

زندگی خالی نیست ، مهربانی هست ، سیب هست ، ایمان هست ، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
شهریور 92
5 پست
دلتنگی
1 پست
مه_سو
2 پست
کار
1 پست
امتحانات
1 پست
آروم
1 پست
کلافه
1 پست
ارشد
1 پست
ازدواج
1 پست
انتخابات
1 پست
خبرنگار
1 پست
بیکاری
1 پست
شروع
1 پست
خاطره
1 پست